پنجشنبه 1389/08/27

تکیه روی گذشته، غیر از بازگشت به گذشته است (دکترشریعتی)

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :دکترشریعتی ،

دکترشریعتی وروحانیت :

 

مصاحبه ای با حضرت ایت الله خامنه ای راجع به مرحوم دکتر علی شریعتی

با تشکر از محبتی که  فرمودید و لطف کردید به ما وقت دادیـد، خـواهش می  ﮐﻨﻢ  مقـداری در رابطـه بـا نقش شریعتی در جهت بیداری نسل  جوان و توجه نسل جوان به مذهب و اسلام راستین برای  ما توضـیح بفرمایید .

  ﺑﺴﻢ  ﷲ الرحمن  الرحیم  .

 در این مقوله سخن بسیار است؛ زیرا که نقشی  که مرحوم شـریعتی در ترقی دادن نسل جوان، اوّل به  انگیزه  های مذهبی و اسلامی و بعـد از آن بـه تفکرات  اسـﻼم راسـتین داشـته، بسیار نقش اصیل و عمیق و  همه  جانبه بوده است . 
 
آن روزی که دکتر شریعتی  وارد میدان بحث تعلیم و آموزش مذهبی شد، بحث مذهبی  حتی در آن شـکل مترقی محدود بود؛ یعنی مستمعین و  مشتریان محدودی داشت  . جلسات مذهبی تشـکیل می  شـد برای  ﻋﻼﻗﻪ  مندان به تفکرات اسلام راستین که عمدتاً در  رابطه با اسلام و مبارزات اسلامی بود و در همه جای  ایران وجود داشت، منتها بسیار محدود و مخصوص به یک  عده  معینی .مرحوم شریعتی مهم  ﺗﺮﯾﻦ  کارش این بود که تفکّر و اندیشه   اسلامی را در سطح  جوان  ها به صـورت بسـیار وســیعی مطــرح کـرد  . خصوصـیاتی در  شـریعتی بــود کـه بــرای جوان  هـا جالـب بــود و حقیقتـاً آنهـا  هـم یــک ارزش  هایی بود برای دکتر .  آشنایی بـا فرهنـگ جدیـد،  تیترگزینی  هـای بسـیار جالب که ﻣﯽ  توانســت آن مجموعــه  تفکــرات اســﻼمی کــه در ذهنــش است، اینها را با یک  تیترهای کاملاروشـن و مشـخص جهـت بدهد و عنوان بکند،  زبان رسا و گویا، انگیزه  های اسلامی کـه در خودش وجود  داشت؛ اطﻼعات وسیع خودش از فرهنگ روز و اعتقاد عمیق  اسﻼمیش، از همه   اینهـا یـک مجموعـه  ای بـه وجود آمده  بود که این مجموعه در آن دوران و محیـط، بسیار جالب و  جاذب بـود  . لذا جوان  هـا سـریع جـذب دکـتر شـریعی ﻣﯽ  شــدند،  حقیقــت هــم ایــن اســت کــه شــریعتی خیلــی چیزهای تر و تازه  را از اسلام می  فهمید  . نه به این معـنی که هیچ کس قبل  از او نفهمیده بود؛ بلکه بـه این معنـا کـه هیـچ کس پیش  از او به آن خوبی و آمیخته با فرهنگ روز آن را بیان  نکرده بود  . لذا وقتی شریعتی مطرح شد، در جامعه همـه  ﺟـﺎ نفوذ کرددر بسیاری از موارد، آن  تفکر مذهبی کـه پخـش می  شـد، تفکر عمیقـی نبـود؛ یعـنی یـک  ایمان قوی در مستمع به وجود نمی  آورد، امّا در بعضی  از موارد یک تفکر عمیق بـه وجـود می  آورد و در بسـیاری  از مـوارد هم حداقل این بود که زمینــه  ای بـرای تعقیب  تفکرات اسـﻼمی و عﻼقه بـه فهـم اسﻼمی در افـراد زنـده  ﻣﯽ  شد و بعد از آن کار بر روی مسائل اسلامی شروع  ﻣﯽ  ﺷﺪ .  
 بنابراین نقش شریعتی در  گسترش فکر اسلامی و همچنین گسترش تلاش جهـت فهمیـدن  اسـﻼم بـرای جوانان یک نقش استثنایی است که در زمان  خود او این نقش بروز کرد و وقتی کـه شریعتی مورد تعـرض  دستگاه هم قرار گرفت، این یک بعد تازه  ای پیدا کرد و  ﻋﻼﻗﻪ  مندی  های تندتری به وجود آورد و آن چیزی بود  که قبلاً هم حدس زده می  شد؛ یعنی قبل از آنکه شریعتی  را بگیرند، به نظر می  رسد و گفتـه می  ﺷـﺪ ﮐـﻪ اگر  دستگاه تعرض بکند به دکتر شریعتی، یقیناً جوانان  بیشتر قدر کتاب  های او را می  دانند و همین  طور هم  شد؛ یعنی به مجردی که حسینیه   ارشاد بسته و کتاب  های  شریعتی قاچـاق شد، علاقه  مندی  ها بیشتر ﺷﺪ  . اگر چـه آن  اجتماعـات به خاطر نبـودن شـریعتی دیگــر تشـکیل نشـد؛ امّـا  آثـار آن اجتماعـات قبلــی، کتاب  های شریعتی بود که به  شکل خیلی جالبی در بین جوانان رواج یافت  . ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ  ﻧﻘﻄﻪ   شـروع یـک تحرک همگانی در بین جوانان از روزی  است که شریعتی پا در میدان کار تبلیغات اسﻼمی  گذاشت .    
   
 
بــا توجــه بــه دوســتی و  ارتبــاط عمیــق و نزدیــک بیــن شــما و مرحــوم شــریعتی، شــما در  مجمــوع چــه احساسی نسبت به خط حرکت مبــارزاتی و  ایـدئولوژیکی و عقیدتی شـریعتی داریـد و جمعـاً آن را  ﭼﮕﻮﻧـﻪ برآورد می  کنید؟  
 


ادامه مطلب

www.spadanasoft.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic