از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

 

خدا جـواب داد : گذشـته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، 

با اعتمــاد زمــان حــال ات را بگذران و  

بدون ترس بـرای آینده آماده شو! 

ایمــان را نگهــدار و   تــرس را به گوشه ای انداز  . 

 شـک هایــت را بــاور نکــن و

هیچگـــاه بـــه باورهایـــت ﺷﮏ ﻧﮑﻦشک نکن 

زندگی شگفت انگیز اسـت

فقــط اگربدانیــد کــه چطــور زندگی کنید


مهــم ایــن نیســت کــه قشــنگ باشـی

قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر!

هرروزصبح در افریقا آهویی از خواب بیدار میشود که میداند

بایداز شیر تندتر بدود وگرنه طعمه او میشود

وشیری که میداند باید از آهوتندتر بدود وگرنه از گرسنگی

خواهد مرد!

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم  این است که  باطلوع آفتاب

با تمام توان شروع بـه دویـدن کنی! 

كوچك باش و عاشق  ...

که عشقﯽ داند آئین بزرگ كردنت را 

بگذارعشق خاصیت تو باشـد نه رابطـه خاص تو باکسی 

موفقیت پیش رفتن اسـت نـه بـه نقطـه ی پایان رسیدن 

فرقــى نمــی كنــد گــودال آب كوچكــى باشـــى یـــا دریـــاى

بیكـــران  ... زﻻل كـــه باشى،

آسمان در توپیداست  

 

"نلسون ماندلا"
  


www.spadanasoft.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic