تبلیغات
هوالسامع - خدایا ! در روح من اختلاف در انسانیت را با اختلاف در فكر و اختلاف در رابطه با هم میامیز ، آنچنان كه نتوانم این سه اقنوم جدا از هم را بازشناسم

 

 

 

خدایا ! به من توفیق تلاش در شكست ، صبر در نومیدی ، رفتن بی همراه ، جهاد بی سلاح ، كار

بی پاداش ، فداكاری در سكوت، دین بی دنیا ؛ مذهب بی عوام ، عظمت بی نام ، خدمت بی نان ،

ایمان بی ریا ، خوبی بی نمود ، گستاخی بی خامی ، مناعت بی غرور ، عشق بی هوس ، تنهایی

در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنكه دوست بداند روزی كن !

خدایا! چگونه زیستن را تو به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.


 


www.spadanasoft.com