تبلیغات
هوالسامع - اگر می توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه، تبسم کند.(جمله ای ازنامه ی ابراهام لینکلن به معلم پسرش)

 

 

آنها که همه ی را ه ها، بیراهه ها را مطرح میکنند ویکایک را تفسیر وتشریح مینمایند 

واز هر کدام به تفصیل سخن میرانند،دست میگیرند وگام به گام را میبرند،

رنج خود میبرند وزحمت دیگران میدارند

معلم باید تنها دو نگاه ببخشد:  دیدن بیاموزد ورفتن .

دیگر کار تمام است


www.spadanasoft.com