تبلیغات
هوالسامع - جاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است . (هاولاک الیس)

 

 

گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندهٔ محبوس است

 

پرویز شاپور


www.spadanasoft.com