تبلیغات
هوالسامع - گاهی در اوج تمنا "باید نخواست"
یکشنبه 1390/09/20

گاهی در اوج تمنا "باید نخواست"

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

خوشبختی رانمی توان وام گرفت.

خوشبختی رانمی توان برای لحظه یی نیزبه عاریت خواست.

خوشبختی رانمی توان دزدید

نمی توان خرید

نمی توان تکدّی کرد...

برسرسفره ی خوشبختی دیگران،همچویک ناخوانده مهمان،

حریصانه وشکم پرورانه نمی توان نشست،ولقمه یی نمی توان برداشت

که گلوگیرنباشدوگرسنگی رامضاعف نکند.

پرنده ی سعادت دیگران رانمی توان به دام انداخت

،به خانه ی خویش آورد،ودرقفسی محبوس کرد

به امیدباطلی،به خیال خامی.

خوشبختی،گمان می  کنم،تنهاچیزی ست درجهان

که فقط بادست های طاهرکسی که به راستی خواهان آن است

ساخته می شود،وازپیِ اندیشیدنی طاهرانه.

 

"زنده یاد نادر ابراهیمی"


www.spadanasoft.com