تبلیغات
هوالسامع - اسماعیل تو شاید "خودت" باشی
جمعه 1390/08/13

اسماعیل تو شاید "خودت" باشی

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :دکترشریعتی ،

 

 

اسماعیل توکیست؟

چیست؟

مقامت؟ابرویت؟موقعیتت،شغلت؟پولت؟معشوقت؟خانواده ات ؟

علمت؟درجه  ات؟هنرت؟لباست؟نامت؟نشانت؟جانت؟جوانیت؟زیباییت؟

من فقط میتوانم نشانی هایش را به تو بدهم:

آنچه تورا در راه ایمان ضعیف میکند،آنچه تورا در رفتن ، به ماندن میخواند

آنچه تورا در راه مسئولیت به تردید می افکند

آنچه تورا به خود بسته است ونگه داشته است

 آنچه دلبستگی اش نمیگذارد تا پیام رابشنوی تا حقیقت را اعتراف کنی

 انچه تورا به فرارمیخواند

 آنچه تورا به توجیه ها وتاویل های مصلحت جویانه میکشاند

اواسماعیل تو است

 اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد یایک شی ء یا یک حالت،یک وضع وحتی یک

 نقطه ضعف!

انتخاب کن!

بالاخره اسماعیلت را یاخدایت را؟

اسماعیلت را ذبح کن

خدای ابراهیم تشنه ی خون نیست نیازمند اسماعیل تو نیست خدا خود فدیه ی

اسماعیل تورا میپردازد

کسی قادر است ابلیس را به زانو دراوردکه اول از بند اسماعیل خویش ازاد شود

تا دلهره ی اسماعیل در تو هست ابلیس در عقبه برپاست

 


www.spadanasoft.com