تبلیغات
هوالسامع - هرکس که بیشترو عالی تر نیازمند است همو بیشتر مضطرب ودردمند است (دکترشریعتی)

 

 

یک روز حسین زاده ، شکنجه گر ساواک شاه مرا از سلول احضار کرد و در آنجا ، پدر

 پیر وزجر دیده ام را دیدم که دوران زندانش پایان یافته بود.دستش را بوسیدم ،

 چشمهایش نمیدید ومرا نمیشناخت. گفتم : بابا ! من علی ام !

ودستش رابوسیدم. اشک هایش به رویم چکید و او بقچه اش را زیر بغلش گرفت ،

 وآهسته وناتوان به راه افتاد

من همچنان نگاهش میکردم . حسین زاده گفت : کجا را نگاه میکنی؟

گفتم : چهارده قرن تشیع مظلوم را.

                                         


www.spadanasoft.com