تبلیغات
هوالسامع - به کفر من نترس ! کافر نمیشوم هرگز، زیرا به نمیدانم های خود ایمان دارم ( شادروان حسین پناهی)

 

آی پرنده مهربان

برای حرمت پرواز

حتی اگر میتوانی

آسمانت را عوض کن !

 


www.spadanasoft.com