تبلیغات
هوالسامع - فاطمه " فاطمه " است
یکشنبه 1390/01/28

فاطمه " فاطمه " است

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :دکترشریعتی ،

اکنون که فداکارترین مهاجران اسم وجانبازترین انصار پیغمبر ، نسل نخستین وپیشگامان

ایمان اینچنین علی را به خاطرمصالح خویش کنار زنندوخانه نشین کنند نسل فردا وسیاست

فردا که در جو ایمان و تقوی وجهاد پرورش نیافته اند  با فرزندانم چه خواهند کرد؟

 از هم اکنون فردای  حسن وحسین وزینب رامیتوان دید ...     

خانه نشینی علی آغاز یک تاریخ هولناک وخونین است و بیعت سقیفه که آرام وهوشیارانه

آغاز شد بیعت های خونینی را به دنبال خواهد داشت وفدک سر آغاز غصب های بزرگ وستم

های بزرگ فردا خواهد بود  

و " خلافت های فردا  " مصیبتی بزرگ برای اسلام ، فاجعه ای سنگین برای بشریت  

فاطمه هرچه درتوان داشت کوشید تانخستین خشت این بنا را کج نگذارند " نتوانست "

احساس  کرد که مدینه پیغمبر گوشش در برابر فریاد وی " ﮐﺮ  " است ودلش در برابر سکوت

علی  " ﺳﻨﮓ ".

سکوتی که بر هردلی که احساس کند وعلی را بفهمد وزمانه را بشناسد همچون 

صاعقه میزندومیسوزاند ...  غم او دشوارتر از آن بودکه کسی بتواند تسلیتش دهدواورا به

شکیبائی بخواند.

 

خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است دیدم که فاطمه نیست

 خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد( ص ) است دیدم که فاطمه نیست 

خواستم بگویم که فاطمه همسر علی ( ع ) است دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است دیدم که فاطمه نیست 

خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است   بازدیدم که فاطمه نیست 

نه ، اینها همه هست و این همه نیست 

فاطمه ، فاطمه است 


www.spadanasoft.com