تبلیغات
هوالسامع - معنای جمله ی معروف "همه ی روزها عاشورا و همه ی زمین هاکربلاست"

همه ی روزها عاشورا و همه ی زمین ها کربلاست. 

اول آرزو می کردیم کاش ما روز عاشورا بودیم و همه ی عمر آرزو داشتیم به کربلا برویم؛ اما
عاشورا آمد و همه ی روزها ر ا گرفت و کربلا آمد و همه ی زمین ها را تصرّف کرد. یعنی
مقصد آمد، ما نرفتیم؛ قصد و قاصد را مقصد گرفت. در واقع زمان و مکانی وجود ندارد . اگر توجهمان به زمان و مکان نباشد ، زمان و
مکانی نیست. جایی که خدا هست و ایمان هست ، نه مکانی هست و نه زمانی. مگر
 ندیدی که فرمود؟ « همه ی زمین ها کربلا و همه ی روزها عاشوراست »
اینکه نفرمود:همه امام حسینید، همه یتیمید، همه اسیرید، همه مظلومید، 
هر روز خیمه ها را آتشمی زنند و…
 به این خاطر بود که خودتان تفقّه کنید و آن را بیابید و درك کنید...

حاج اسماعیل دولابی


www.spadanasoft.com