تبلیغات
هوالسامع - رزم آور نور...
دوشنبه 1394/01/17

رزم آور نور...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،هر رزم آور نور،پیش از این:

از ورود به نبرد ترسیده.

خیانت ودروغ دیده.

ایمانش را به آینده از دست داده.

به راهی گام گذاشته که راه او نبوده.

به خاطر مسایل بی اهمیت رنج کشیده.

شک کرده که رزم آور نور نیست.

دراجرای نعهدات روح خویش شکست خورده.

گفته آری، حال آنکه مقصود وی "نه "بوده.

رنجانده کسی را که دوستش داشته.

برای همین رزم آور نور است همه ی اینها را تاب آورده، اما امیدش را به بهروزی از دست نداده است...

 ضرب المثلی عربی می گوید:اگر به احمق هزار عقل بدهی ، باز  او هیچ نمیخواهد جز عقل تو

وقتی رزم اور نور، آغاز به کاشت باغ خود می کند،

می بیند که همسایه اش آن جا مراقب اوست همسایه دوست دارد

 درباره ی افشاندن بذر اعمال ،کود دادن به اندیشه ها وآبیاری پیروزی ها به اوتوصیه هایی بکند

اگر به حرف های او عمل کند، کاری را به  انجام می رساند که از آن او نیست،

باغی که عمل می آید باغ همسایه خواهدبود

اما رزم آور راستین نور میداند که هر باغ اسرار خود را دارد، 

تنها دست بردبار باغبان می تواند رازش را بگشاید 

پس ترجیح می دهد تمرکز خود را به باغ به باران وفصول معطوف کند

می داند آن ابلهی که در باره ی باغ همسایه نظر  می دهد به گیاهان خود نمی رسد

پائولو کوئیلو -راهنمای رزم آور نور


www.spadanasoft.com