تبلیغات
هوالسامع - میان همه ی چیزهای قطعی، قطعی ترینشان " تردید" است (برتولت برشت)

ایا مکانی به نام بهشت وجود دارد؟

خیر چنین مکانی وجود ندارد

بهشت یک مکان نیست ویک زمان هم نیست

بهشت یعنی ...کامل شدن

ریچارد باخ

عمری چکش برداشتم وبر سر میخی که روی سنگ بود کوبیدم

اکنون میفهمم که هم چکش خودم بودم هم میخ وهم سنگ

فرانتس کافکا

مسئله ی بزرگ زندگی این است که بدانی چه طور لابه لای انسان ها بلغزی

چه تلاش های مفرطی...صرفا برای عادی بودن

البرکامو

محرم تن بودن ،با محرم دل شدن تفاوت دارد

جواد مجابی

اگر با ثروتی اندک بخشنده وبزرگوار نباشید،با ثروت زیاد هم ناگهان ،بخشنده وبزرگوار نخواهیدشد

جان راکفلر

 


پ ن:

قسمت هایی از مقدمه کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار»
تألیف دکتر محمود سریع القلم
انتشارات فرزان

تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده:

برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد؛
ظرفیت
نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد؛
از فرهنگ واکنشهای سریع به خویشتن داری،
ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد؛
از فرهنگ شفاهی و غیردقیق به
فرهنگ مسئولانه ی مکتوب، انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود؛
از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره ی درزامدت،
رشد فکری پیدا خواهند کرد؛
تضعیف، تخریب و انتقام را از
فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود؛
به رشد فردی و استقلال فکری از طریق
مطالعه حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد؛
برای
ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد؛
از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس
خواهند آموخت؛
غرور بی جا، حسادت و ناجوانمردی را به
سکوت، احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد؛
دروغ گویی و وارونه جلوه دادن واقعیتها را از
نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود؛
برای کسب قدرت، به اصل رقابت و
فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت؛
و پس از رسیدن به قدرت، فقط دوره ی محدودی، صرفا برای
تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند.


www.spadanasoft.com